آموزش هزينه اي اضافي و در سرفصل هزينه هاي صرفه جويي!!!

اخيراً بسياري از دستگاههاي اجرايي در بخشنامه هايي بر ضرورت صرفه جويي در هزينه هاي جاري تاكيد نموده اند. اين في النفسه موضوع بدي به نظر نمي رسد بلكه خيلي هم خوب است ولي وقتي جزئيات اين بخشنامه ها و سرفصل هزينه هاي مشمول صرفه جويي را مي بيني و متوجه مي شوي كه هزينه هاي آموزش هم ررده هزينه هايي مثل غذا، شيريني و ميوه، جزء هزينه هاي اضافي در نظر گرفته شده و در دامنه شمول هزينه هاي صرفه جويي، تازه مي فهمي اين جا ايران است... مهد دليران!!! جايي كه اغلب كارها به صورت بخشنامه اي اداره مي شود و بدتر آنكه بخشنامه هاي صادره هم اكثراً احساساتي و فاقد مبناي كارشناسي ولي با كلي تبعات و پيامدهاي وحشتناك است كه همچون تبري به ريشه توسعه مي زند و آينده را نشانه رفته است.

همانطور كه همه مي دانيم شرایط سیاسی خارجی حاكم بر كشور و بازگشت و تشديد تحریم های اقتصادی، شرايط را از حالت عادي به شرايطي بحراني تبديل نموده است. بدون شك تحريم هاي اقتصادي موجب ايجاد چالشها، محدوديت و تغييرات عمده اي در روند فعاليتها و عملكردها در عرصه هاي مختلف مهندسي و مديريتي در كشور مي گردد كه عدم توجه جدي به آنها مي تواند منجر به ايجاد تنگناها و مشکلات عدیده ای در روند رشد و توسعه صنعتي كشور گردد.

در اين شرايط برخورداري از رويكردهاي مديريتي نوين و اثربخش جهت مقابله با اثرات تحريم در صنعت به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير مطرح مي باشد كه يكي از اين رويكردها، «ارتقاي نظام آموزش» است. بدون شك استفاده از تجارب، ايده هاي نو و خلاقيت ها و سازماندهي آنها در قالب آموزش هاي اثربخش و كارآمد يكي از راهكارهاي موثر جهت مقابله با تحريم ها مي باشد.

آموزش در شرايط تحريم مي تواند به عنوان موتور محرکه ی توسعه در صنعت نقش اساسی در به حداقل رساندن اثرات تحريم ايفا نمايد. لذا توجه جدي به توسعه و گسترش آموزش هاي مورد نياز در شرايط تحريم، ضرورتی انکارناپذیر است و لازم است به منظور خلق ظرفيتهاي جديد و ارتقاء قابليت ها و توانمندي هاي فني و مديريتي به آموزش بيش از گذشته توجه شود.

بدون شك كار در شرايط تحريم در صنعت يك جهاد اقتصادي است و تحقق اهداف آن بدون توجه جدي به حوزه مصرف و هزينه هاي اقتصادي امكانپذير نبوده و مصرف نادرست و بي رويه مي تواند تاثير منفي بر روند شكوفايي اقتصادي و رشد صحيح آن داشته باشد ولي در شرايط تحريم، آموزش يک سرمايه گذاري بنيادي و در عين حال بهره ور به شمار آمده و از طريق توسعه منابع انساني موجب حفظ و حتي افزايش ظرفيت و توان توليد و بهره وري گردد.

بدون شك بازبيني آموزش هاي فعلي، ارتقاء و بهبود آموزش هاي فني و مهندسي، ایجاد ذهنیت وآگاهی مشترک از شرايط بحراني و روش گذار از آن و تربیت نیروهای کاري متخصص، راهكارهاي اثربخشي است كه در اين برهه زماني مي تواند اثرات ناشي از تحريم ها را به حداقل ممكن كاهش داده و تهديدات فرارو را به فرصت هاي ارزشمند جهت بهبود و توسعه نمايد.

اي كاش قبل از صدور بخشنامه ها قدري تفكر و تامل مي كرديم. در بسیاری از آیات قرآن، خداوند انسان‌ها را به علت تعقل نکردن مؤاخذه کرده و با عباراتی؛ مانند: «أَ فَلا تَعْقِلُون» و «أَ فَلا تَتَفَکَّرُون» خطاب نموده است. اي كاش قبل از انجام كاري به پيامدهاي آن نيز قدري بيانديشيم تا فردا حسرت آن را نخوريم.

يا حق....


/ 0 نظر / 26 بازدید