امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت


 

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE-MS)

این وبلاگ تلاش می کند به نشر و ارائه مطالب علمی و کاربردی در زمینه سیستم مدیریت HSE و همچنین آخرین اخبار مرتبط بپردازد.

ممیزی سیستم مدیریت بهداشت؛ ایمنی و محیط زیست (قسمت اول)
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

آخرین عنصر از عناصر کلیدی سیستم مدیریت HSE تحت عنوان Auditing and Reviewing ( ممیزی و بررسی مجدد) با هدف ارزیابی های دوره ای از کارائی اجرای نظام، اثر بخشی و کفایت آن به عنوان یک ابزار مدیریتی نقش مهم و انکارناپذیری در پایش و تصدیق استقرار اثربخش خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست دارد.

بدون شک ارزیابی یک سازمان جهت آگاهی از میزان هماهنگی آن با اهداف و خط مشی تعیین شده، گذشته از نتایج مثبت آن در زمینه رقابت و کسب اعتبار برای آن سازمان در ادامه حیات کاری خود، می تواند نتایج حایز اهمیتی را به دنبال داشته باشد که ارزشمندترین و سودمندترین آن اطمینان از انجام کار ایمن و به حداقل رساندن خسارات، آسیب ها و خطرات وارده بر انسان، محیط زیست و تجهیزات و نیز اطمینان از ادامه فعالیتها در جهت اهداف تعیین شده و برنامه ریزی بهتر و مفیدتر برای آینده کاری سازمان می باشد. بنابراین بخش مهمی از فعالیتهای سیستم مدیریت HSE به ارزیابی دوره ای از کارائی عملکرد سیستم بستگی دارد.

لذا با توجه به اهمیت ممیزی در بهبود کیفیت و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، در این بخش در نظر دارم مجموعه مطالبی را تحت عنوان راهنمای ممیزی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)  تقدیم دوستان نمایم تا بدینوسیله شرکتها و سازمانها قادر باشند در قالب تیم های کار شناسی و به طور مستمر و یا متناوب و در مقاطع زمانی خاص نسبت به اجرای ارزیابی ها اقدام نمایند. هدف نهایی از انتشار این مجموعه احساس اطمینان از تعیین انطباق و عدم انطباق محورهای نظام مدیریت با الزامات از پیش تعیین شده، تعیین اثر بخشی نظام مدیریت استقرار یافته در دست یابی به اهداف تعیین شده و اعمال و تعیین اثربخشی اقدامات اصلاحی مطرح شده در گذشته می باشد.

امید است نتایج حاصله از چنین ممیزی هایی باز خورد عینی، مستقل و مشخصی برای مدیریت فراهم کند  تا با شناسایی مسائل ناشناخته گذشته، شناسایی راههای پیشگیری از حوادث، آسیب ها و خسارات، تقویت روشهای کاری مطلوب، اعلام تعهد مدیریت و اثبات کارائی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست گامی موثر در ایجاد محیطی سالم و بدون هر گونه حادثه، آسیب و خسارت بردارد.

ممیزی مدیریت بطور غیر رسمی بوفور صورت می گیرد ولی بسیاری از آنها مردود بوده زیرا از مسیر اصلی خارج شده و به سمت بازرسی منحرف می گردند، در این صورت نتایج نیز بسیار منفی خواهند بود زیرا کمبود وقت و فشار زیاد برای بررسی همه موارد سبب می شود که در واقع هیچ موردی بصورت عمیق بررسی نشده و تنها یک درک سطحی از اغلب زمینه های عملیات بدست آید. به عبارت دیگر با دیدن برخی از خطاهای افراد و عملیات و بدون علم از موفقیت های آنها و یا موارد مطلوب دیگر مدیریت نفی می گردد.

 هدف اولیه در ممیزی سیستم مدیریت باید آن باشد که یک ارزیابی معتبر از شرایط حاضر صورت گیرد و به همان روشی که نقص ها مطرح می گردند نقاط قوت برنامه های موجود در رابطه با بهداشت صنعتی، ایمنی و محیط زیست نیز شناسایی شوند. تنها نباید به مشخص کردن کارهایی که انجام نمی شود اکتفا کرد بلکه باید برنامه های  خوب و موثر نیز شناسایی شده و ارج نهاده شوند از این رو ضروری است که بصورت عمیق به مساله نگریست.

ممیزی موثر بر اساس یک اصل مهم مطلب بنا نهاده می شود این اصل با فراهم آوردن اطلاعاتی که بر اساس آنها یک سازمان قادر به بهبود عملکرد خود می شود ممیزی را تبدیل به ابزاری مؤثر و قابل اطمینان در پشتیبانی خط مشی ها و کنترلهای مدیریت می کند. پیروی از این اصول پیش نیازی برای رسیدن به نتایج مرتبط و مناسب ممیزی و همچنین توانمند ساختن ممیزان در دستیابی به نتایج مشابه در شرایط یکسان می باشد.

بقیه مطلب را در ادامه مطالعه فرمائید.


اصطلاحات و تعاریف

ممیزی (Audit)

فرایندی نظام یافته، مستقل و مدون بمنظور بدست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آنها به صورت عینی جهت تعیین میزانی که معیارهای ممیزی برآورده می شوند.

ممیزی های داخلی

این ممیزی ها که گاهی ممیزی شخص اول نیز نامیده می شود، توسط خود سازمان یا از جانب آن جهت بازنگری مدیریت و سایر مقاصد داخلی انجام می گیرد و می تواند مبنایی برای خود اظهاری سازمان در مورد انطباق باشد.

ممیزی های بیرونی

آنچه را که عموماً ممیزی های شخص دوم یا شخص ثالث می نامند، در برمی گیرد. ممیزی های شخص دوم توسط طرف هایی که در مورد سازمان ذینفع هستند انجام می گیرد. این ممیزی ها توسط سازمان های ممیزی کننده مستقل بیرونی انجام می گیرد از قبیل سازمان هایی که انطباق با الزامات سیستم مدیریت را گواهی یا ثبت می کنند.

معیارهای ممیزی (Audit Criteria)

مجموعه ای از خط مشی ها، روش های اجرایی یا الزامات و یا خواسته هایی که به عنوان مرجع مورد استفاده واقع می شوند.

شواهد ممیزی (Audit Evidence)

سوابق، شرح ماوقع یا سایر اطلاعات که به معیارهای ممیزی مربوط و قابل تصدیق باشند. شواهد ممیزی می توانند کیفی یا کمی باشند.

یافته های ممیزی (Audit Finding)

نتایج حاصل از ارزیابی شواهد ممیزی گردآوری شده در مقایسه با معیارهای ممیزی را یافته های ممیزی می گویند. یافته های ممیزی می تواند انطباق یا عدم انطباق با معیارهای ممیزی یا فرصت های بهبود را مشخص می کند.

نتیجه نهایی ممیزی (Audit Conclusion)

ماحصل یک ممیزی فراهم شده بوسیله تیم ممیزی بعد از در نظر گرفتن اهداف ممیزی و کلیه یافته های ممیزی را نتایج ممیزی گویند.

کارفرمای ممیزی

سازمان یا شخصی که انجام ممیزی را درخواست کرده است .
کار فرمای ممیزی ممکن است همان ممیزی شونده  و یا سازمان دیگری باشد که حق قانونی یا قرار دادی برای درخواست ممیزی را دارا می باشد.

ممیزی شونده

سازمانی که مورد ممیزی قرار می گیرد.

ممیز

فرد واجد صلاحیت برای انجام ممیزی .

تیم ممیزی

یک یا چند ممیز که یک ممیزی را انجام می دهند و در موارد مقتضی توسط کارشناسان فنی  همراهی می شوند.

یکی از ممیزان تیم ممیزی، به عنوان سرممیزمنصوب می شود.
تیم ممیزی ممکن است ممیزان در حال آموزش را نیزشامل شود.

کارشناس فنی

فردی که دانش یا تخصص معین خود را در اختیار تیم ممیزی قرار می دهد.
منظور از دانش یا تخصص معین، دانش و تخصص مرتبط با سازمان، فرآیند یا فعالیتی که قرار است ممیزی شود. به یاد داشته باشیدکارشناس فنی در تیم ممیزی به عنوان ممیز عمل نمی کند.

برنامه ممیزی

مجموعه ای از یک یا چند ممیزی که برای یک چارچوب زمانی مشخص برنامه ریزی شده و همچنین برای مقصود خاصی انجام می شوند.

برنامه ممیزی شامل کلیه فعالیتهای لازم برای طرح ریزی ، سازماندهی و انجام ممیزی ها می باشد.

طرح ممیزی

شرح فعالیتها و هماهنگی های لازم برای یک ممیزی

عدم انطباق (Nonconformity)

برآورده نشدن یک الزام.

مسئولیتهای برنامه ممیزی:

مسئولیت مدیریت کردن برنامه ممیزی بایستی به یک شخص یا اشخاصی واگذار شود که در مورد اصول ممیزی در مورد شایستگی ممیزان و بکارگیری فنون ممیزی دارای آگاهی هستند.

اشخاصی که مسئولیت برنامه ممیزی به آنها واگذار می شود بایستی:

الف. اهداف و گستره برنامه ممیزی را مشخص کنند.

ب. مسئولیتها را تعیین، روش های اجرایی را تهیه و از تامین منابع اطمینان حاصل کنند.

ج. از بکارگیری و تبعیت از برنامه ممیزی اطمینان یابند.

د. از حفظ سوابق مناسب مرتبط به برنامه ممیزی اطمینان حاصل کنند.

ه. برنامه ممیزی را پایش و بازنگری نموده و بهبود بخشند.

مراحل اجرایی برنامه ممیزی

اجرای برنامه ممیزی بایستی موارد زیر را شامل گردد:

این مطلب ادامه دارد. نظر یادتون نره.

 


 

امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

 
 
 
--- عباس زراءنژاد-hse page contents